Contact

Telefoon

Email

Openingsuren

 • Maandag, dinsdag, donderdag van 18u tot 21u
 • Woensdag van 16u tot 21u
 • Vrijdag van 16u – 20u

Stuur mij een berichtje!

De Tandem Coaching, gevestigd aan Bezelaervelden 11, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • https://www.detandem-coaching.be Bezelaervelden 11
 • +32 478 51 88 07
 • Katrien Reyniers is de Functionaris Gegevensbescherming van De Tandem Coaching zij is te bereiken
 • via katrien@detandem- coaching.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Tandem Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website
 • aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
 • onderdeel is van een advertentienetwerk)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Tandem Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • -gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die  jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de  online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld  worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming  persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  katrien@detandem-coaching.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • De Tandem Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • De Tandem Coaching analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Tandem Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te  realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: maximaal 5 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Tandem Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Tandem Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die  geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor  cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb  je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te  maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Tandem Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de  persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar katrien@detandem-coaching.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Tandem Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te  dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende  link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Tandem Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via katrien@detandem-coaching.be

De Tandem-Coaching is gelegen in de Bezelaervelden 11 te 2830 Blaasveld, Antwerpen (België). De

Tandem-Coaching is ingeschreven onder volgend ondernemingsnummer: BE0673796246

ARTIKEL 1: ALGEMENE TOEPASSING

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door De Tandem-Coaching en de opdrachtgevers voor het geven van advies, coaching sessies, workshops of andere activiteiten die bijdragen aan een positieve verandering binnen het gezin.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer deze afwijkingen schriftelijk aan de opdrachtgever zijn overhandigd en ondertekend door De Tandem-Coaching en opdrachtgever.

ARTIKEL 2: TRAJECTVOORSTELLEN EN OVEREENKOMSTEN

 • Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Voor particulieren zijn alle prijzen inclusief BTW en alle andere verplichte door de Klant te dragen taksen of belastingen. Voor bedrijven en/of klanten die een factuur wensen zijn de prijzen exclusief btw.
 • Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
 • Workshops of trainingen worden volledig op voorhand betaald worden om reservatie te garanderen.
 • De Tandem-Coaching behoudt zich het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de Klant de bestelling plaatst.
 • Er is sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan De Tandem-Coaching een formele bevestiging overhandigd via mail.

ARTIKEL 3: RECHTEN EN PLICHTEN

 • Bij elke overeenkomst tussen De Tandem-Coaching en opdrachtgever verplicht De Tandem-Coaching de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van het vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van de opdrachtgever kan verwachten op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam.
 • Bij elke overeenkomst tussen De Tandem-Coaching en opdrachtgever is er een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De Tandem-Coaching zal zich maximaal inspannen om een bevredigend resultaat te bekomen voor alle betrokken partijen.

ARTIKEL 4: BETALINGEN

 • Betaling per sessie: na elke sessie wordt er onmiddellijk afgerekend. Betaling kan cash of via payconiq.
 • In geval van factuur: alle betalingen dienen tijdig, zoals vermeld op de factuur, te zijn voldaan. De Tandem-Coaching hanteert een betalingstermijn van 5 werkdagen. Bij niet tijdig betalen zonder communicatie over de vertraging wordt een herinnering per mail verstuurd op de dag na de vervaldatum. Bij een tweede herinnering worden er vertragingskosten van 75€ in rekening gebracht. Bij herhaling van niet tijdig betalen bij termijnbetalingen wordt het totaalbedrag in zijn geheel
 • Betalen in termijnen is mogelijk. Dit wordt voor de overeenkomst besproken en overeengekomen.
 • Het gehele bedrag dient voor de afronding van het coaching traject te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk is bevestigd door De Tandem-Coaching en de opdrachtgever.

ARTIKEL 5: ANNULATIE

 • Indien de opdrachtgever door voorziene omstandigheden hem betreffende, niet in staat is om het volledig coachingstraject te volgen, is dat voor rekening van de deelnemer.
 • Bij onvoorziene omstandigheden, ziekte, overmacht, waardoor de opdrachtgever niet meer in staat is het coachingstraject te starten of af te ronden, wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd en heeft de opdrachtgever recht op teruggave van het gestorte bedrag met ingang van de datum waarop dit feit aan De Tandem-Coaching bekend is gemaakt.
 • Annulatie wordt door De Tandem-Coaching en de opdrachtgever schriftelijk bevestigd.

ARTIKEL 6: AUTEURSRECHT

 • Van het door De Tandem-Coaching ontwikkelde materiaal blijven alle rechten aan De Tandem-Coaching Zonder voorafgaande toestemming mag niets van de website van De Tandem-Coaching , logo worden gebruikt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk,eigen website, fotokopie of anderszins.

ARTIKEL 7: PRIVACY

 • De Tandem-Coaching respecteert de privacy van de opdrachtgever en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens (naam en woonplaats) worden in vertrouwelijkheid door de deelnemer verstrekt en ook zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie, mondeling en schriftelijk, wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe partijen verkocht, noch worden deze aan derden ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 8: OVERIGE RECHTEN EN PLICHTEN

Wijziging van de algemene voorwaarden: De Tandem-Coaching is ten alle tijden gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden, zoals ze luiden op het moment van ontvangst door de deelnemer blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen Op latere overeenkomsten zijn de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing.