top of page

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMENE TOEPASSING

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door De Tandem-Coaching en de opdrachtgevers voor het geven van advies, coaching sessies, workshops of andere activiteiten die bijdragen aan een positieve verandering binnen het gezin.

 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer deze afwijkingen schriftelijk aan de opdrachtgever zijn overhandigd en ondertekend door De Tandem-Coaching en opdrachtgever.

ARTIKEL 2: TRAJECTVOORSTELLEN EN OVEREENKOMSTEN

 • Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Voor particulieren zijn alle prijzen inclusief BTW en alle andere verplichte door de Klant te dragen taksen of belastingen. Voor bedrijven en/of klanten die een factuur wensen zijn de prijzen exclusief btw.

 • Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 • Workshops of trainingen worden volledig op voorhand betaald worden om reservatie te garanderen.

 • De Tandem-Coaching behoudt zich het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de Klant de bestelling plaatst.

 • Er is sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan De Tandem-Coaching een formele bevestiging overhandigd via mail.

ARTIKEL 3: RECHTEN EN PLICHTEN

 • Bij elke overeenkomst tussen De Tandem-Coaching en opdrachtgever verplicht De Tandem-Coaching de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van het vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van de opdrachtgever kan verwachten op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam.

 • Bij elke overeenkomst tussen De Tandem-Coaching en opdrachtgever is er een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De Tandem-Coaching zal zich maximaal inspannen om een bevredigend resultaat te bekomen voor alle betrokken partijen.

ARTIKEL 4: BETALINGEN

 • Betaling per sessie: na elke sessie wordt er onmiddellijk afgerekend. Betaling kan cash of via payconiq.

 • In geval van factuur: alle betalingen dienen tijdig, zoals vermeld op de factuur, te zijn voldaan. De Tandem-Coaching hanteert een betalingstermijn van 5 werkdagen. Bij niet tijdig betalen zonder communicatie over de vertraging wordt een herinnering per mail verstuurd op de dag na de vervaldatum. Bij een tweede herinnering worden er vertragingskosten van 75€ in rekening gebracht. Bij herhaling van niet tijdig betalen bij termijnbetalingen wordt het totaalbedrag in zijn geheel

 • Betalen in termijnen is mogelijk. Dit wordt voor de overeenkomst besproken en overeengekomen.

 • Het gehele bedrag dient voor de afronding van het coaching traject te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk is bevestigd door De Tandem-Coaching en de opdrachtgever.

ARTIKEL 5: ANNULATIE

 • Indien de opdrachtgever door voorziene omstandigheden hem betreffende, niet in staat is om het volledig coachingstraject te volgen, is dat voor rekening van de deelnemer.

 • Bij onvoorziene omstandigheden, ziekte, overmacht, waardoor de opdrachtgever niet meer in staat is het coachingstraject te starten of af te ronden, wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd en heeft de opdrachtgever recht op teruggave van het gestorte bedrag met ingang van de datum waarop dit feit aan De Tandem-Coaching bekend is gemaakt.

 • Annulatie wordt door De Tandem-Coaching en de opdrachtgever schriftelijk bevestigd.

ARTIKEL 8: OVERIGE RECHTEN EN PLICHTEN

Wijziging van de algemene voorwaarden: De Tandem-Coaching is ten alle tijden gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden, zoals ze luiden op het moment van ontvangst door de deelnemer blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen Op latere overeenkomsten zijn de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing.

laatste bijwerking: 27 juni 2023

Deontologische code
voor perfectionismecoaches van het ontwikkelingsinstituut.

Het Ontwikkelingsinstituut stelde een deontologische gedragscode op die bestaat uit 10 punten. De OCP-coaches engageren zich om deze te respecteren:

Deze 10 punten zijn te beschouwen als engagementen die de coaches onderschrijven:

1. De coach is tijdens de coachinggesprekken oordeelloos, heeft zijn aandacht volledig bij de coachee en beschikt over een aantal basisvaardigen die nodig zijn om een coachinggesprek te leiden en te structureren.

2. De coach zal zich regelmatig bijscholen, volgt intervisies en indien hij de noodzaak voelt, zal hij een supervisie aanvragen bij een ervaren collega of één van de trainers.

3. Hij zal in het coachingtraject enkel die aanmeldingen behandelen waarvoor hij de bekwaamheid bezit en zal geen beloften doen of resultaten voorspiegelen die hij niet kan waarmaken.

4. Hij zal altijd zijn competenties kennen als coach en binnen het kader van deze competenties blijven. Dit betekent dat de coach de coachee zal doorverwijzen voor vragen die niet binnen zijn competenties vallen. Eventueel kan dan het coachingtraject tijdelijk onderbroken worden of zelfs volledig afgerond worden, in het belang van de coachee.

5. De coach gaat zorgzaam om met de coachee en de OCP-methodiek. Hij is zich ten allen tijde bewust van de kracht en de impact van de methodiek en gebruikt deze met verantwoordelijkheid.

6. Alles wat tijdens de coachinggesprekken besproken wordt, is vertrouwelijk. De coach engageert zich om hiervan niets naar buiten te brengen, zonder uitdrukkelijk akkoord van de coachee. Deze regel geldt ook in het geval van een derde opdrachtgever.

7. Als de coach voelt dat hij om gelijk welke reden niet neutraal kan blijven tegenover de coachee, zal hij dit inbrengen en indien nodig het coachingtraject beëindigen en de coachee doorverwijzen naar een collega. De coach zal vermijden dat er conflicten ontstaan tussen zijn belangen en die van de coachee

8. De coach zal steeds vooraf heel duidelijk de prijs en de modaliteiten aan de coachee communiceren. Hij zal ook een indicatie geven van te verwachte lengte van het coachingtraject.

9. De coach verwijst tijdens het intakegesprek de coachee naar de website www.bevrijdjezelf.be en specifiek naar de deontologische code en de klachtenprocedure.

10. De coach respecteert de intellectuele rechten die het Ontwikkelingsinstituut bezit voor de OCP-methodiek en alles wat hiermee gepaard gaat.

bottom of page